Fargeleggingssett mot nyliberalisme

Nyliberalismen er en ideologi og en politisk strategi som påvirker livene våre og jordklodens tilstand. Likevel påstår dens tilhengere at den ikke eksisterer. Det er smart, for det gjør det vanskelig å kritisere den. Makten har mange ansikter. Nyliberalistene forsøker å skjule sitt ved å hevde at nyliberalisme ikke finnes. Med dette Fargeleggingssettet kan du gjøre noen av dem synlige.

De som blir regnet som arkitektene bak nyliberalismen, er økonomene Hayek, Buchanan og Friedman, som i 1947 etablerte Mont Pelerin Society (MPS) i landsbyen Vevey i Sveits. Deres uttalte mål var blant annet å bygge ned staten, knuse fagforeninger og spre politikerforakt. I dag er MPS en del av Atlas Network, et verdensomspennende nettverk av ca. 500 nyliberalistiske tenketanker, der også den norske Civita er medlem. Mange av disse tenketankene er sponset av noen av verdens rikeste og mest innflytelsesrike mennesker, innen økonomi, politikk og akademia.

Med sine store ressurser driver de systematisk påvirkning av media og politikere og arbeider for å få politikere til å iverksette en politikk som gagner deres interesser. De ser på politikerne som tomme skip som skal fylles med deres ideologiske gods.

Fram til 2. verdenskrig var de nyliberalistiske ideene lite populære, mens økonomen John Maynard Keynes’ motkonjunktur-teori fikk fritt spillerom og bred oppslutning – til Hayeks store forbitrelse. Men med økonomiske krisa på 70-tallet opphørte etterkrigstidens økonomiske stabilitet, og dermed forsvant også tiltroen til effekten av Keynes «økonomiske medisin». Dette – i tillegg til større gjennomslag for frihet som verdi – ga nyliberalistene vind i seilene. Omtrent samtidig sluttet profilerte nyliberalister som f.eks. Milton Friedman å kalle seg for nyliberalister.

Kanskje kan man tenke seg at nyliberalistene mente de ikke var tjent med å framstå som en tydelig og kritiserbar ideologisk gruppe etter at deres ideer var blitt omfavnet av makthavere som Reagan og Thatcher, samt internalisert i økonomifaget over nesten hele kloden? I tillegg kan de kritikkverdig tette båndene mellom samfunnets aller rikeste og de nyliberalistiske tenketankene, være en grunn til at det nyliberalistiske prosjektet ble anonymisert.

Nå ser imidlertid det ideologiske klimaet ut til å være i endring atter en gang. Selv IMF – en institusjon som sammen med Verdensbanken og WTO har blitt anklaget for å påtvinge andre land nyliberalistisk politikk – kritiserte i 2022 den daværende statsministeren i Storbritannia, Liz Truss, for å være for radikal i sin nyliberalistiske praksis med skattelette for de rikeste, og at dette kunne føre til destabilisering av økonomien. Og selv om påvirkningsagentene i den nyliberalistiske tenketanken Civita fortsatt ivrer etter å forklare «nyliberalisme» som et begrep liberalisme-motstandere bruker som et «skjellsord det har gått inflasjon i», innrømmet IMF allerede i 2016 at nyliberalismen eksisterer og stilte seg tvilende til dens gagnlighet.

Man kan altså spørre seg om den nyliberalistiske glansperioden begynner å gå mot slutten. For å framskynde dette, kan du ta fargene fatt og fryde deg over å bidra til at nyliberalismen males inn i historiens skammekrok!

Innhold

A5-hefte på 28 sider, pakke med 12 tusjer.

Last ned heftet, skriv ut og bli kjent med de mest essensielle og latterige nyliberalistene her >>

Bruksanvisning

En tidligere workshop-deltager har med all tydelighet vist at fargelegging av nyliberalister er avmaktsreduserende aktivitet.

Fargelegg motivene i en fritt valgt eller kronologisk rekkefølge. Les teksten som hører til motivet du vil fargelegge før du begynner, slik at du kan meditere over informasjonen mens du fargelegger hovedmotivet og bokstavene under. Om du skal fylle ut hele arket og velge en realistisk eller fantasifull koloritt, er helt opp til deg. Lek og lær!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: